Regulamin usługi Newsletter

 

 1. Spółka Mjacht sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszkowie, ul. Koziorożca 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000726798, REGON 369915498, NIP 7422263240, e-mail: biuro@mjacht.pl, dalej „Mjacht”, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter (dalej „Newsletter”).
 2. Przed zapisaniem się do Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (również: „Użytkownik”). W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Mjacht, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Mjacht nie pobiera od Użytkowników opłat za świadczenie usługi Newsletter.
 4. W ramach Newslettera MJACHT będzie wysyłał informacje handlowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony do momentu rezygnacji przez użytkownika z usługi lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi przez MJACHT, co może nastąpić w każdym czasie.
 5. Wiadomości wysyłane w ramach Newslettera zawierają informacje na temat oferowanych przez MJACHT oraz podmioty z nim współpracujące produktów i usług, aktualnych promocji oraz innych informacji dotyczących MJACHT oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, wydarzeń, nowości itp. Wysyłanie wiadomości w ramach Newslettera stanowi przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego. Odbywa się ono za zgodą użytkownika wyrażoną poprzez zapisanie się do Newslettera stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Każda wiadomość w ramach Newslettera, poza elementami wskazanymi w pkt 4 niniejszego Regulaminu, zawiera:
  1. informację o MJACHT jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. link służący do rezygnacji z Newslettera.
 7. Korzystanie z Newslettera jest uzależnione od posiadania przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzenia z dostępem do sieci Internet pozwalającego na odczytywanie wiadomości przychodzących na pocztę elektroniczną użytkownika.
 8. Zamówienie Newslettera następuje poprzez dokonanie przez użytkownika następujących czynności w formularzu na stronie internetowej www.mjacht.pl:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika (podanie tego adresu jest niezbędne do korzystania z usługi Newsletter);
  2. kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do Newslettera,
  3. zalogowanie się przez użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, do którego link znajduje się w automatycznej wiadomości e-mail wysłanej przez MJACHT na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  5. kliknięcie linku potwierdzającego zapisanie się do Newslettera, umieszczonego w przesłanej przez MJACHT ww. automatycznej wiadomości e-mail.

Przy zapisywaniu się na Newsletter jako element ww. formularza użytkownik otrzymuje w zwięzłej formie podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymywaniem Newslettera. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymywaniem Newslettera znajdują się na stronie internetowej

https://www.mjacht.pl/regulamin-newslettera

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Mjacht jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. poniżej. 10.
 2. Mjacht umożliwia Użytkownikom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej nie pozwala na jego identyfikację, a Użytkownik nie podał Mjacht innych danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Kliknięcie linku potwierdzający zapisanie się do Newslettera powoduje, że adres poczty elektronicznej użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera klikając link umieszczony w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 7. Zaprzestanie wysyłania Newslettera na podany adres e-mailowy następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rezygnacji.
 8. Reklamacje dotyczące Newslettera można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mjacht.pl,
 9. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas zapisania się do Newslettera oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 10. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez MJACHT. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 11. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Mjacht lub partnerów Mjacht, w szczególności prawa autorskie, przysługują Mjacht lub podmiotom, z którymi Mjacht zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 12. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.mjacht.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 13. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
 14. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej.
 15. MJACHT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie umowy o dostarczenie Newslettera zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie www.mjacht.pl. MJACHT poinformuje użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy użytkownik nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie MJACHT, co skutkuje rozwiązaniem umowy.