Regulamin czarterów i aplikacji

Artykuł 1. Definicje
 1. Administrator: Mjacht Sp. z o.o., wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000726798 prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 PLN. ul. Koziorożca 4, 11-034 Tomaszkowo, NIP 742-226-32-40, REGON 369915498, Nr konta (mBank): PL02114011110000465236002001
 2. Regulamin: niniejszy Regulamin portalu mjacht.pl,
 3. Serwis: prowadzony przez Administratora, na zasadach określonych w Regulaminie, system rezerwacji Jachtów, dostępny w domenie mjacht.pl,
 4. Klient: podmiot, który dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie; Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 5. Rezerwacja: procedura zawierania Umowy Czarteru w ramach Serwisu,
 6. Umowa Czarteru: umowa o najem (bareboatczarter) Jachtu zawierana pomiędzy Klientem a Armatorem, której treść jest dołączona na podstronie Oferty (wzór umowy czarteru),
 7. Przedpłata: określona kwota pieniężna wymagana w procesie Rezerwacji, zaliczana na poczet Ceny Czarteru,
 8. Cena Czarteru: wynagrodzenie za najem Jachtu w wysokości określonej w Umowie Czarteru,
 9. Armator: posiadacz lub inna osoba posiadająca prawo do wynajęcia Jachtu, która oferuje jego najem w ramach Serwisu na zasadach określonych w Ofercie i Umowie Czarteru,
 10. Jacht: jednostka pływająca o parametrach i standardzie wskazanym przez Armatora w Ofercie,
 11. Oferta: propozycja zawarcia Umowy Czarteru na warunkach określonych przez Armatora przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, określająca Cenę Czarteru oraz zawierająca opis danego Jachtu.
Artykuł 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu.
 2. Administrator jest upoważniony na podstawie zawartych umów z Armatorami do przeprowadzania rezerwacji i bezpiecznych transakcji internetowych płatności zaliczki.
 3. W celu przeprowadzenia Rezerwacji Klient powinien posiadać urządzenie podłączone do internetu i wyposażone w standardową przeglądarkę stron www, aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. Wszelka komunikacja z Klientem będzie odbywać się za pośrednictwem wskazanych przez Klienta: adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 4. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Administrator w żadnym momencie nie jest i nie staje się stroną umowy czarteru lub innych stosunków prawnych pomiędzy Klientem a Armatorem.
 6. Spółka mJacht sp. z o.o., która jest właścicielem strony mJacht.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść oraz warunki ofert jachtów ogłaszanych przez właścicieli na www.mjacht.pl. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę czarterową umieszczoną na www.mjacht.pl, włączając w to m.in. cenniki, dostępne terminy, opisy, zdjęcia, warunki czarterowe takie jak zniżki i opłaty dodatkowe.
Artykuł 3. Dokonanie rezerwacji i korzystanie z Serwisu
 1. W celu dokonania Rezerwacji należy wybrać Ofertę, następnie przejść do formularza rezerwacyjnego, podać prawidłowe i pełne dane wymagane w formularzu, a następnie dokonać Przedpłaty we wskazanej w Ofercie wysokości. Rezerwacja jachtu na www.mjacht.pl odbywa się poprzez bezpieczne wpłacenie zaliczki przez internet przy użyciu ważnej karty kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego.
 2. Rezerwacja poprzez wpłatę zaliczki przez www.mjacht.pl jest wiążąca. Prawidłowe dokonanie Rezerwacji skutkuje zawarciem Umowy Czarteru na warunkach określonych w Ofercie, w tym według załączonego do Oferty wzoru Umowy Czarteru. Powyższe oznacza, że od tej chwili Klient zawarł Umowę Czarteru z Armatorem. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z zawartej z klientem umowy czarterowej.
 3. Rezerwacja oraz płatność zaliczki przez system www.mjacht.pl jest potwierdzana w trybie automatycznym. Do klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail zawierająca nr zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane właściciela jachtu. Właściciel jachtu jest powiadamiany automatycznie przez system wiadomością e-mail, zawierającą numer zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane klienta, opcjonalnie wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o dokonaniu rezerwacji.
 4. Administrator upoważniony jest przez Armatorów do przeprowadzania Rezerwacji oraz pobrania Przedpłaty.
 5. Pozostałą część kwoty należnej z tytułu realizacji Umowy Czarteru Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w:
  a) w indywidualnej umowie czarterowej z Armatorem danego jachtu, zamieszczonej na podstronie www.mjacht.pl, która zawiera informacje o danym jachcie, lub/i w informacji przesłanej przez Armatora na adres e-mail lub telefon Klienta.
  b) za usługi, nie objęte zamówieniem (np.: wynajęcie sternika, płatny parking itp.), należność jest regulowana na miejscu odbioru jachtu przez Klienta.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia przez Klienta i właściciela jachtu rezerwację uważa się za zakończoną.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Nieprawidłowo wypełnione formularze danych do rezerwacji nie będą realizowane.
 9. Rezerwacje można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okien serwisowym umożliwiających aktualizację systemu (nie częściej niż 2h tygodniowo)
Artykuł 4. Odbiór Jachtu
 1. Klient zobowiązany jest do odbioru Jachtu w terminie i godzinach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. Rezerwując Jacht, do którego prowadzenia zgodnie z opisem w Ofercie wymagane są uprawnienia, Klient lub osoba wyznaczona przez Klienta do prowadzenia Jachtu powinna posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia żeglarskie lub motorowodne w chwili jego odbioru. W przypadku, gdy jacht żaglowy lub motorowodny nie wymaga uprawnień rezerwujący nie ma obowiązku ich posiadać.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wydania Jachtu przez osobę działającą w imieniu Armatora spowodowane nieokazaniem przez Klienta właściwych dokumentów takich jak dowód tożsamości, potwierdzenie dokonania Rezerwacji przez Klienta lub osobę przez niego wyznaczoną - dokumentu poświadczającego stosowne uprawnienia żeglarskie lub motorowodne.
Artykuł 5. Opinie porejsowe
 1. Administrator udostępnia Klientom możliwość publikowania opinii i oceny Oferty, z której skorzystał w ramach Serwisu. Publikowane opinie powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem realizacji Umowy Czarteru, w tym z rzeczywistą funkcjonalnością wyposażenia Jachtu i nie mogą zawierać:
  a) wulgaryzmów, treści obscenicznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwych,
  b) treści naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,
  c) danych osobowych bądź danych kontaktowych,
  d) treści o charakterze reklamowym, w tym adresów stron internetowych.
 2. Administrator nie ingeruje w treści publikowanych opinii, jednakże przed publikacją zastrzega sobie prawo do ich moderacji lub usunięcia w uzasadnionych przypadkach, gdy:
  a) naruszają zasady określone w Regulaminie bądź przepisach prawa,
  b) zostały omyłkowo wystawione, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  c) treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że staje się on nieczytelny.
 3. W zakresie treści opinii z momentem ich wystawienia Klient udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu opinii, w celu jej wyświetlania w Serwisie oraz świadczenia pozostałych usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także u partnerów Administratora, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, a w tym do korzystania ze stworzonych opracowań. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.
Artykuł 6. Rozwiązanie umowy czarteru (Odwołanie Rezerwacji)
 1. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonej rezerwacji na warunkach podanych w indywidualnej umowie czarterowej Właściciela danego jachtu bądź powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Klient ma możliwość zapoznania się z treścią indywidualnej umowy czarterowej Właściciela danego jachtu na podstronie www.mjacht.pl, która zawiera informacje o danym jachcie lub jej treść może zostać przesłana na życzenie Klienta przez konsultanta www.mjacht.pl.
 3. Dokonując Rezerwacji Klient akceptuje warunki określone przez Armatora dotyczące odwoływania rezerwacji (odstąpienia od Umowy Czarteru) oraz niepojawienia się po odbiór Jachtu. W przypadku każdej Oferty warunki odstąpienia od Umowy Czarteru mogą być różne i różny może być charakter dokonanej Przedpłaty za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dokonana Przedpłata stanowi zapewnienie wykonania Umowy Czarteru i jeżeli Klient odstępuje od Umowy Czarteru (odwołuje Rezerwację) może nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej kwoty – również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Armator może dokonać potrącenia z Przedpłaty kwoty na pokrycie szkody lub kosztów wynikających z faktu rezygnacji z wykonania bądź niewykonania Umowy Czarteru przez Klienta. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na charakter usługi związanej z wypoczynkiem jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, nawet w przypadku konsumentów wyłączone jest prawo odstąpienia od zawartej na odległość Umowy o czarter jachtu (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta), co oznacza, że prawo do zwrotu przedpłaty może nie przysługiwać.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji tylko w uzasadnionych przypadkach rażącego błędu wprowadzonego przez Armatora, włączając w to m.in. błąd w cenniku czy błędnej aktualizacji dostępności.
Artykuł 7. Płatności
 1. Klient dokonuje Przedpłaty za pośrednictwem operatora płatności Paynow (mElements S.A.) lub za pośrednictwem innych mechanizmów płatności automatycznej wdrożonych na stronie www.mjacht.pl, których usługi udostępniono w ramach Serwisu, bądź bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Administratora. Po przekierowaniu do serwisu operatora płatności, w celu dokonania płatności Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami serwisu płatniczego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
 2. Chwilą dokonania Przedpłaty jest moment otrzymania przez Administratora środków na wskazane konto bądź otrzymania komunikatu od operatora płatności o zaksięgowaniu płatności.
 3. Administrator upoważniony jest przez Armatorów do przeprowadzania Rezerwacji oraz pobrania Przedpłaty. Pozostałą kwotę z tytułu realizacji Umowy Czarteru Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Czarteru.
 4. Kaucję za jacht Klient przekazuje bezpośrednio Armatorowi, w dniu odbioru Jachtu w wysokości ustalonej indywidualnej umowie z Armatorem.
 5. Opłaty za dodatkowe usługi, tj. nieobjęte Umową Czarteru jachtu (np. opłata za postój na parkingu, dopłata za możliwość przetrzymywania zwierząt na Jachcie, opłata za sternika, sprzątanie Jachtu), regulowane są w miejscu odbioru Jachtu przez Klienta.
 6. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto w polskich złotych (PLN). Klient może zwrócić się do Armatora w celu wystawienia stosownej faktury VAT.
 7. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu płatności zaliczki online przez www.mjacht.pl.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. W przypadku wprowadzenia dodatkowego lub nowego podmiotu świadczącego obsługę płatności online, zmiana ta nie wymagać będzie zmiany niniejszego regulaminu.
 9. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, szybkie przelewy, Google Pay
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 11. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenie kwot wyrażonych w EURO lub USD dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Klienta lub banku Klienta.
Artykuł 8. Rola i odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator prezentuje informacje, które otrzymuje od Armatorów. Armatorzy zobowiązani są do uaktualniania wszystkich informacji, które pojawiają się w Serwisie. Administrator dokłada starań, aby świadczyć usługi z najwyższą starannością, ale nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie informacje dostarczone przez Armatorów są dokładne, kompletne i poprawne.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność Ofert, ich poprawności oraz kompletność.
 3. Administrator udostępnia Klientom Serwis, umożliwiający zawarcie Umowy Czarteru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Klienta lub Armatora, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawartą Umową Czarteru.
 4. Administrator nie jest stroną Umowy Czarteru. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klienta, Armatora oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Klienta bądź Armatora do bycia podmiotem czynności prawnych.
 5. Administrator przekazuje Klientom swoje dane teleadresowe w celu umożliwienia Klientom szybkiej i efektywnej komunikacji w zakresie objętym świadczonymi usługami, Ofertą oraz Umową Czarteru.
Artykuł 9. Rola i odpowiedzialność Armatora
 1. Odpowiedzialność wobec Klienta za wykonanie Umowy Czarteru ponosi Armator będący stroną Umowy Czarteru.
 2. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Oferty, a w szczególności za:
  a) rzetelną Ofertę Jachtu w Serwisie, za zgodność z prawdą i zgodność z wymogami prawa, w tym za uwzględnienie informacji wymaganych przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, prawidłowość parametrów oraz danych dotyczących standardu jachtu, ceny czarteru, dostępność, standard oraz aktualność fotografii jachtu zamieszczonych w Serwisie,
  b) posiadanie przez Jacht ubezpieczenia, aktualnej karty bezpieczeństwa (o ile jest wymagana) lub innych, niezbędnych dokumentów, badań, upoważnień i atestów wymaganych do wykonania żeglugi na podstawie Umowy Czarteru,
  c) posiadanie przez jacht, w czasie trwania Umowy Czarteru, wyposażenia podstawowego wymaganego obowiązującymi przepisami prawa,
  d) terminowe przekazanie Jachtu Klientowi,
  e) przygotowanie jachtu do rejsu.
 3. Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń Klienta w stosunku do Armatora odbywa się z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Czarteru oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Artykuł 10. Działania niedozwolone
 1. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów, Armatorów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd danych, podszywanie się pod inne podmioty, nadużycie posiadanych uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków posiadania uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie.
 2. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Administratora, Armatora lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania elementów graficznych Serwisu (w tym logo), układu i kompozycji stron internetowych (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.
Artykuł 11. Ochrona i poufność danych
 1. Administratorem danych osobowych jest: Mjacht Sp. z o.o., ul. Koziorożca 4, 11-034 Tomaszkowo, NIP 742-226-32-40.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest zgoda samych Klientów. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką Prywatności i plików Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów. Zaś podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 3. Administrator wskazuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych, zawarcia lub wykonywania Umowy Czarteru bądź wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient upoważnia Administratora do przekazania jego danych Armatorowi w związku z zawarciem Umowy Czarteru, w celu jej wykonania.
 5. Klient ma prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych osobowych. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji usług, w szczególności zawarcia Umowy Czarteru i dokonania Rezerwacji.
 7. Pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i plików cookies.
Artykuł 12. Reklamacje
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości
 2. Klient może złożyć reklamację na działalność Administratora, jeżeli usługi świadczone przez Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamację dotyczącą usług Administratora można złożyć na adres mailowy: bok@mjacht.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora: Mjacht Sp. z o.o., ul. Koziorożca 4, 11-034 Tomaszkowo.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług Administratora powinna zawierać co najmniej:
  a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę oraz adres poczty elektronicznej),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację,
  d) oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Termin rozpoznania reklamacji rozpoczyna się po uzupełnieniu brakujących informacji.
 6. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy Czarteru przez Armatora, należy kierować wyłącznie do właściwego Armatora. Reklamacje rozpoznaje Armator na zasadach zapisanych w warunkach Umowy Czarteru, zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Artykuł 13. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 1. Klient Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Klient Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
Artykuł 14. Postanowienia końcowe
 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, że Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Klientem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę. W takiej sytuacji pierwszeństwo mają przepisy obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Administrator nie ponosi, jak np.: w wyniku działania osób trzecich lub samego Klienta. Jednocześnie Administrator dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, aczkolwiek ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu z uwagi na konserwację, awarie czasowe, konieczność usuwania usterek, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu.
 4. Administrator nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów przed podmiotami uprawnionymi. Wszelkie spory związane z działaniem serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy oryginalną polską wersją, z którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj ” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Zasady przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności