Polityka ochrony prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora Serwisu.

Artykuł 1. Definicje

1. Administrator - oznacza firmę:

mJacht Sp. z o.o.
ul. Koziorożca 4
11-034 Tomaszkowo
NIP 742-226-32-40
REGON 369915498,

która przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej: Polityka), a także która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie mjacht.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi w postaci czarteru jachtu.

Artykuł 2. Zasada ochrony prywatności

1. MJACHT SP. Z O.O., jako Administrator danych osobowych (zwany dalej "Administratorem"), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników Internetu (zwanych dalej "Użytkownikami") do formularzy elektronicznych w serwisie mjacht.pl, którego operatorem jest Administrator (dalej zwanego "Serwisem").

2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

3. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji zamówienia rezerwacji jachtu.

2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej "RODO").

3. Dla uzyskania dostępu do pełni usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Dla uzyskania dostępu do pełni usług świadczonych przez Administratora może być konieczne podanie innych danych (np. numer telefonu, adres) wskazanych w formularzu dostępnym w Serwisie.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.

6. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu. Użytkownik może wprowadzać takie dane wyłącznie w oparciu o zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej danych w Serwisie, a Administrator przyjmuje, że taka zgoda została udzielona.

7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu.

Artykuł 4. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu, do przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego usługach, w tym wysyłania biuletynu w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na jego otrzymywanie oraz w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora.

2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

3. Realizacja zamówienia
W celu realizacji zamówienia w zakresie czarteru oraz rezerwacji jachtu Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika podane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji złożonego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. Marketing bezpośredni produktów własnych i usług
W celu informowania o ofertach usług Mjacht Sp. z o.o., Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

5. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
W celu informowania o usługach Mjacht Sp. z o.o., Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika, co do których została wyrażona zgoda na ich wykorzystanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe uregulowania zawiera Regulamin Newslettera Mjacht.pl

6. Cele analityczne i statystyczne
W celu określania jakości świadczonych usług, Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika wskazane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na uzyskaniu stosownych informacji w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Wykonanie obowiązków prawnych
W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).

8. Obrona przed roszczeniami
W celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Artykuł 5. Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 niezbędne jest wniesienie przez Użytkownika bądź inną osobę, której dane dotyczą, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie żądania Użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@mjacht.pl.

3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

4. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

5. Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o każdym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim - w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa - tylko za zgodą Użytkownika, która może być w każdym momencie wycofana.

2. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione armatorom w celu realizacji zamówień i rezerwacji jachtów, na podstawie zawartej z właścicielem/armatorem umowy gwarantującej bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.

3. W wypadku marketingu produktów i usług własnych Administratora lub partnerów handlowych Administratora, których lista znajduje się pod adresem https://mjacht.pl, dane Użytkownika zostaną udostępnione tym podmiotom oraz także podmiotom z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług Mjacht Sp. z o.o. lub partnerów handlowych Mjacht.

4. Jeżeli Użytkownik będzie dokonywać płatności online za pomocą udostępnionego przez Administratora systemu płatności elektronicznej, jego dane zostaną udostępnione operatorowi płatności. Dane Użytkownika zostaną także udostępnione dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora.

5. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook lub innego dostawcy usług informatycznych, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Artykuł 7. Informacje o plikach cookies

1. Administrator stosuje pliki cookies. Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

2. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników Internetu z Serwisu.

3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

Artykuł 8. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje siedem typów plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies własne (first-party cookies): To pliki cookies, które są ustawiane przez samą odwiedzaną stronę internetową, z której pochodzi treść. Wykorzystywane są do zbierania danych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, zapamiętywania preferencji czy zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Cookies zewnętrzne (third-party cookies): Są to pliki cookies ustawiane przez zewnętrzne serwisy lub strony internetowe, które są zintegrowane z odwiedzaną witryną. Mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika na różnych witrynach w celach reklamowych, analitycznych czy społecznościowych.
 • Cookies funkcjonalne: Te pliki cookies służą do zapamiętywania preferencji użytkownika na stronie internetowej, takich jak język czy lokalizacja. Pomagają one zapewnić lepsze i bardziej spersonalizowane doświadczenie użytkownika podczas korzystania z witryny.
 • Cookies analityczne: Są to pliki cookies wykorzystywane do zbierania danych na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie czy najczęściej odwiedzane strony. Te informacje są wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników i poprawy działania strony.
 • Cookies reklamowe: Są to pliki cookies używane do śledzenia aktywności użytkownika w celach marketingowych i reklamowych. Pozwalają one na wyświetlanie spersonalizowanych reklam na podstawie działań użytkownika na różnych stronach internetowych.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Artykuł 9. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celach: konfiguracji serwisu, dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu w tym do preferencji Użytkownika, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych Serwisu, analiz i badań oraz audytu, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celach: prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, prezentowania reklam, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi, aplikacji i produktów, których administratorami cookies są: Google Inc z siedzibą w USA, Facebook Inc z siedzibą w USA.

Artykuł 10. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Dane osobowe Użytkownika, w tym Cookies, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

Artykuł 11. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał dane Użytkownika:

a) dla celów realizacji zamówienia/rezerwacji jachtu - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Administratora określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;

b) dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy;

c) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 60 miesięcy.

d) dane przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, szczegółowe zasady zawiera Regulamin Newslettera;

e) dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem;

f) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Administratora.


Z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj ” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Zasady przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności